România: consumul de droguri a coborât la vârsta de 9 – 10 ani

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Actele necesare pentru înscrierea la liceu 2024

În perioada 25 – 30 iulie 2024,...

Sondaj: 6 români din 10 cred că nivelul lor de bunăstare va crește

Unii români sunt optimiști. Șase din zece români...

 Clădirile istorice care au fost reabilitate anul trecut vor fi scutite de la plata impozitului

Din Oras Clădirile istorice care au fost reabilitate anul trecut vor fi scutite de la plata impozitului

Primăria Timișoara oferă scutiri la plata impozitului pe clădirile istorice care au fost reabilitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsurile de îmbunătățire a calității arhitecturale și de mediu a clădirilor. Proprietarii de clădiri istorice pot aplica pentru această facilitate până la data de 31 martie. Această facilitate se aplică pe o perioadă de 5 ani consecutive, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care au fost finalizate lucrările, cu condiția ca beneficiarii să îndeplinească anumite cerințe.

Această măsură reprezintă o recompensă pentru proprietarii care fac eforturi financiare semnificative pentru a-și îndeplini obligațiile de întreținere, protecție și valorificare a clădirilor pe care le dețin. Potențialii beneficiari sunt cei care dețin imobile recent reabilitate, ale căror lucrări au fost finalizate și recepționate anul trecut, până la data de 31 decembrie.

Scutirea se aplică și soțului supraviețuitor și moștenitorilor legali ai proprietarului. Cu toate acestea, în cazul în care clădirea este vândută, noul proprietar nu va mai beneficia de această scutire.

Pentru a beneficia de această facilitate, proprietarii trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative în momentul solicitării:

a) Să finalizeze lucrările de intervenție prevăzute de articolul 6 din Legea nr. 153/2011, actualizată, în timpul anului 2022; b) Să nu aibă datorii la bugetul local; c) Să depună cererea de scutire a impozitului la Registratura Municipiului Timișoara până cel târziu în data de 31 martie 2023.

Cererea de scutire trebuie să includă următoarele documente justificative, certificate ca fiind conforme cu originalul:

a) Buletinul sau cartea de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală în cazul persoanelor juridice;

b) Extrasul de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile care să dovedească proprietatea asupra clădirii. În cazul asociațiilor de proprietari, se va depune extras de carte funciară in extenso, nu mai vechi de 30 de zile și tabel cu persoanele care fac parte din asociația de proprietari, semnat și ștampilat de către administratorul acesteia;

c) Notele tehnice de constatare care să cuprindă măsurile de intervenție pentru reabilitare, conform conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la lege, care trebuie întocmite de către experți tehnici atestați pentru a stabili starea tehnică a clădirii în condițiile prevăzute de articolul 11, alin. (3) din Legea nr. 153/2011. Acestea trebuie să asigure cerințele esențiale de calitate a construcțiilor, respectiv:

• „rezistenţă mecanică şi stabilitate” (A1+/A2);

• „securitate la incendiu” (C);

• „siguranţa în exploatare” (B);

d) Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile Legii nr. 50/1991 republicată și actualizată sau acordul la notificare prealabilă și avizul favorabil al Direcției Județene pentru Cultură Timiș conform articolul 11, alin. (8) din Legea nr. 153/2011 actualizată pentru lucrările care nu necesită autorizație de construire;

e) Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor care să ateste că s-au realizat lucrările de intervenție consemnate în notele tehnice de constatare și data finalizării lucrărilor;

f) Avizul Ministerului Culturii sau al Direcțiilor Județene pentru Cultură, în conformitate cu prevederile legale, și

g) o declarație pe propria răspundere a proprietarului unic sau a reprezentantului legal al asociației de proprietari sau a reprezentantului desemnat al proprietarilor (dacă aceștia nu sunt organizați în asociație de proprietari), care să ateste că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuiala sa proprie (conform OG 30/2011, art. 89, alin. 8), însoțită de o dovadă a efectuării lucrărilor pe cheltuiala sa proprie (o copie a facturilor și a chitanțelor fiscale), atât pentru materialele de construcție utilizate, cât și pentru lucrările efectuate.

Pentru a solicita scutirea la plata impozitului pentru lucrările de intervenție finalizate și recepționate în anul 2022, documentele menționate mai sus și cererea corespunzătoare trebuie depuse la Registratura Municipiului Timișoara până la data de 31 martie 2023.

Este important de reținut că depunerea trebuie făcută într-un singur exemplar de documente pentru fiecare clădire, nu pentru fiecare proprietar în parte. Dacă nu respectați acest termen, veți fi decăzuți din acest drept.

Citeste si alte articole: